Právo dieťaťa na sprievod v nemocnici, zvýšenie ochrany obzvlášť zraniteľných obetí trestných činov, výmena vodičského preukazu

Prajeme vám príjemny štart do nového mesiaca. Aby ste boli v obraze, prinášame Vám aktuálne informácie a zaujímavosti v aprílových Právnych správach a radách. 

 gdffxfx

Právo maloletého na sprievod pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti

Najmä rodičmi dlho očakávanú novelu zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, týkajúcu sa uzákonenia práva dieťaťa na prítomnosť zákonného zástupcu alebo osoby určenej zákonným zástupcom, inej osoby, do náhradnej starostlivosti ktorej bol pacient (dieťa) zverený podľa osobitného predpisu, inej blízkej osoby, opatrovníka ustanoveného podľa osobitného predpisu alebo osoby určenej opatrovníkom, sa nepodarilo jej predkladateľmi presadiť v nimi navrhovanom znení a bola stiahnutá v rámci druhého čítania v rámci legislatívneho procesu, aj napriek ich dvojročnej snahe o uzákonenie práva dieťaťa na prítomnosť rodiča alebo inej blízkej osoby počas hospitalizácie alebo iného výkonu zdravotnej starostlivosti

Aj napriek tomu, že novela prešla prvým čítaním bez problémov, pričom Ústavnoprávny výbor  NRSR z 08.03.2023 dal taktiež novele zelenú s kozmetickými pozmeňujúcimi návrhmi, v rámci druhého čítania na 88. schôdzi NR SR nastal obrat, kedy boli oproti novele postavené pozmeňujúce návrhy, ktorých znenia neboli pre predkladateľov akceptovateľné. Išlo najmä o zosúladenie podmienok obmedzenia vyššie uvedeného práva dieťaťa na prítomnosť rodiča alebo inej blízkej osoby počas hospitalizácie alebo iného výkonu zdravotnej starostlivosti. Výhrady poslancov sa týkali aj praktického výkonu tohto práva dieťaťa v súvislosti s nepripravenosťou slovenského zdravotníctva predmetnú novelu prakticky vykonať. 

V zahraničí je právo dieťaťa na prítomnosť rodiča alebo inej blízkej osoby počas hospitalizácie alebo iného výkonu zdravotnej starostlivosti bežná, hoci aj v tej forme, že rodičovi alebo blízkej osobe je počas hospitalizácie dieťaťa prisunutá k lôžku dieťaťa iba stolička a častokrát nie plnohodnotné lôžko. 

V slovenských podmienkach uvedené právo dieťaťa vyplýva aj z Ústavy Slovenskej republiky, jej čl. 41 ods. 4, druhá veta: „Právo rodičov možno obmedziť a maloleté deti možno od rodičov odlúčiť proti vôli rodičov len rozhodnutím súdu a na základe zákona.“. Dnes, bez relevantnej zákonnej úpravy, sa rodič (blízka osoba dieťaťa) musí spoliehať iba na ústretovosť a vôľu zdravotníckeho personálu ponechať rodiča v prítomnosti dieťaťa počas jeho pobytu v nemocnici. 

Zvýšenie ochrany obzvlášť zraniteľných obetí trestných činov

Február 2023 priniesol okrem iného aj legislatívnu zmenu s ohľadom na ochranu obzvlášť zraniteľných obetí trestných činov. Národná rada Slovenskej republiky schválila novelu zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok (Trestný poriadok) a zákona č. 274/2017 Z. z. o obetiach trestných činov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o obetiach trestných činov), účinnú od 01.04.2023.

Jej cieľom je podľa dôvodovej správy zvýšenie ochrany obzvlášť zraniteľných obetí trestných činov a ich ochrana pred druhotnou viktimizáciou. Novela spočíva vo výmene pomenovania „páchateľ“ v § 8 zákona o obetiach trestných činov a v § 134 a § 135 Trestného poriadku za pomenovanie „osoba, ktorú obeť označila za páchateľa, osoba ktorá je podozrivá zo spáchania trestného činu, alebo osoba proti ktorej sa vedie trestné konanie“. Je tomu tak najmä z dôvodu, že Trestný poriadok nezakotvuje legálnu definíciu osoby páchateľa, čím bolo v rôznych štádiách trestného konania niekedy náročné určiť, ktorú osobu je vhodné pod tento pojem zahrnúť.

Ďalšou zmenou, ktorá sa novelou zakotvila do právneho poriadku, je úprava prípustnosti otázok intímneho charakteru. Tie sú po novom prípustné len v prípade, ak je to nevyhnutné pre objasnenie skutočností dôležitých pre trestné konanie. Zákonodarca taktiež pozmenil podmienky výsluchu v § 8 zákona o obetiach trestných činov a v § 134 a § 135 Trestného poriadku, a to tak, že po novom si bude vypočúvaná osoba môcť vybrať, akého pohlavia bude osoba vedúca výsluch, rovnako ako pohlavie osoby tlmočníka. Toto predstavuje zmenu oproti doterajšej právnej úprave, kde mala obeť nárok aby výsluch viedla osoba rovnakého pohlavia, ako je ona sama. 

Viete, dokedy vám platí vodičský preukaz? Prečítajte si,  čo potrebujete k jeho výmene!

 

Do konca budúceho roka si budú musieť mnohí vodiči vymeniť svoje vodičské preukazy, z dôvodu harmonizácie dokumentov na základe európskych noriem ich bude potrebné nahradiť. Výmena vodičských preukazov sa týka približne 650-tisíc vodičov.

Výmena sa bude týkať najmä ružových vodičských preukazov, ktoré boli vydané od 1. januára 1993 do 30. apríla 2004. Po uplynutí 31. decembra 2023 budú tieto preukazy neplatné.

Časom bude končiť aj nová verzia vodičského preukazu, konkrétne tie, ktoré boli vydané v období od 1. mája 2004 do 18. januára 2013 -  platné budú do 31. decembra 2032. Držitelia majú teda ešte 10 rokov na ich výmenu, o výmenu môžu požiadať aj skôr.

Po novom bude platný už len jeden vzor vodičského preukazu. Na jeho prednej strane budú uvedené: osobné údaje, dátum vydania, sídlo úradu (ktorý doklad vydal), číslo vodičského preukazu, podpis držiteľa, skupiny vodičských oprávnení, fotografia, a modrý obdĺžnik s 12 hviezdičkami v kruhu s písmenami SK. Na jeho zadnej strane budú uvedené: všetky skupiny vodičského oprávnenia, dátum udelenia oprávnenia a ich obmedzenia vo forme harmonizovaných kódov. 

O nový vodičský preukaz je možné požiadať na Polícii SR, na ktoromkoľvek oddelení dokladov. Za vydanie nového vodičského preukazu si zaplatíte správny poplatok 6,50€,  a dostanete ho v štandardnej lehote do 30 dní. Taktiež je možné požiadať o urýchlené vydanie dokladov, čiže ho dostanete do dvoch pracovných dní. V tomto prípade si však priplatíte viac ako 4-násobok uvedenej sumy, teda 26 Eur.

Facebook Twitter Google+ LinkedIn