Compliance a regulace

V oblasti compliance přistupujeme k jednotlivým právním povinnostem a standardem bez výjimky, ale s střízlivým rozumem a dodržujeme je tak, abychom nijak neohrozili naši činnost, ale zároveň abychom naším klientům poskytli přiměřenou míru ochrany a chránili především jejich zájmy.

Proto se vždy usilujeme o aktuální sledování nejnovějších povinností a trendů v oblasti compliance a regulace, jednak kvůli vlastním povinnostem, jakož i v zájmu jejich dodržování ze strany našich klientů.

Mlčenlivost a důvěrnost

Důvěra našich klientů v bezpečnost informaci, která nám jako svým advokátem sdělují, je pro nás klíčová. Proto zachováváme mlčenlivost o všech informacích, které se dozvíme při poskytování právních služeb. Bez souhlasu klienta nezveřejníme informace, které podléhají povinnostem mlčenlivosti komukoliv. V určitých zákonem vymezených případech však existují výjimky z povinnosti zachovávat mlčenlivost. Takovou výjimkou je například situace, kdy máme povinnost zabránit klientovi ve spáchání trestného činu.

Praní špinavých peněz / Legalizace výnosů z trestné činnosti

Jelikož se v naší praxi specializujeme i na oblast legislativy prevence proti praní špinavých peněz a financování terorismu, známe velmi dobře své povinnosti. Proto v určitých velmi limitovaných případech definovaných zákonem máme povinnost ověřovat identintu našich klientů, jejich firemní strukturu, konečného uživatele výhod a ostatní zákonem vymezené informace. V případě, že to okolnosti a národní legislativa vyžaduje, můžeme být povinni nahlásit podezřelou transakci příslušné lokální autoritě. Současně však dodržujeme mlčenlivost a důvěrnost informací, které nám naši klienti poskytli, a to v co nejvyšší možné zákonné míře, přičemž důvěrnost informáciíí našich klientů je naším prvořadým cílem.

Za účelem dodržování povinností prevence proti praní špinavých peněz a financování terorismu máme vypracované vlastní standardy a projekty (programy), které jsme začlenily do vnitního procesů kontraktace klientů.

Protikorupční legislativa

Korupce, úplatkářství, případě jiné podobné jednání je ve všech demokratických a právních státech považováno za trestné. V Steiniger dbáme o poctivé chování při poskytování našich právních služeb, a to v každé fázi a v každém jednání. K takovému přístupu vedeme i každého člena našeho týmu a bez výjimky odsuzujeme jakékoliv chování odporující našim zásadám a pravidlům. Stejným způsobem přistupujeme i k našim klientům a vzdáváme se okamžitě mandátu, pokud bychom měli být vystaveni trestněprávním následkům v důsledku poskytnutí našich právních služeb klientovi porušujícího trestněprávní předpisy.

Ochrana dat a IT bezpečnost

Při ochraně dat, IT bezpečnosti, jakož i komunikace s klientem, využíváme nejmodernější technologie poskytující co nejvyšší míru ochrany. Za tímto účelem se neustále vzděláváme v oblasti IT bezpečnosti, kontraktujeme specializovanou IT podporu, inovujeme naše hardwarové i softwarové vybavení a do vnitřních procesů zařazujeme procesní bezpečnostní standardy, které zajišťují jejich dodržování ze strany všech našich zaměstnanců a partnerů.

Pokud jde o ochranu osobních údajů, přečtěte si prosím blíže část Politika ochrany osobních údajů (Privacy Policy).

V případě, že jste naším klientem, nebo byste měli zájem se jím stát, za určitých okolností a v přiměřeném rozsahu Vás rádi blíže seznámíme s našimi compliance standardy.

Facebook Twitter Google+ LinkedIn