Podmínky užívání

Doménu steinigers.com, steinigers.cz a steinigers.sk (dále jen jako "Webstránka") provozuje společnost STEINIGER | law firm, s.r.o., která je advokátní kanceláří a společností s ručením omezeným registrovanou v Obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, oddíl: Sro, vložka č.: 80481/B, IČO: 47 238 135, se sídlem na adrese Jasovská 17, 851 07 Bratislava, Slovenská republika a kanceláří na adrese Ružinovská 42, 821 03 Bratislava, Slovenská republika; přičemž za určitých zákonem vymezených okolností, zejména pokud jde poskytování právních služeb v České republice, je provozovatelem této Webstránky i společnost STEINIGER | law firm, s.r.o., která je českou advokátní kanceláří a společností s ručením omezeným registrovanou v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze pod identifikačním číslem 060 96 476, se sídlem a kanceláří na adrese Národní 37, 110 00 Praha - Staré Město, Česká republika (dále jen "Společnost" nebo jako "Steiniger"). Každý uživatel Webstránky je povinen si tyto podmínky před používáním Webstránky přečíst. Používáním této Webstránky akceptuje její uživatel tyto podmínky, dodržování výhradních práv Společnosti jakož i příslušné vyloučení odpovědnosti v případech níže uvedených, a to v plném rozsahu. V případě, že nesouhlasíte s těmito podmínkami, zásadami, výhradami nebo s jejich částmi, nesmíte tuto Webstránku používat.

1. Obsah Webstránky

Informace na této Webstránce jsou určeny k tomu, aby poskytovaly uživatelům nejdůležitější informace o Společnosti a službách Společnosti, jakož i o dalších společnostech v rámci skupiny Steiniger. Veškeré právní informace o společnostech ve skupině Steiniger si je možné prohlédnout zde: Informace o společnostech.

I když vždy vyvíjíme maximální úsilí na poskytnutí aktuálních a přesných informací, může se stát, že se na Webstránce vyskytnou technické nebo informační chyby. Obsah této Webstránky je však poskytován ve stavu "tak jak je", bez záruky úplnosti, přesnosti nebo včasnosti a bez vyjádření, záruk nebo jiných smluvních podmínek jakéhokoli druhu, výslovných nebo implikovaných.

Společnost usiluje o neustálé a bezporuchové zpřístupnění této Webstránky. Společnost však nebude nést odpovědnost, pokud z nějakého důvodu Webstránka není dostupná během jakéhokoliv časového období. Přístup na tuto Webstránku může být pozastaven kdykoliv bez předchozího upozornění. Vyhrazujeme si právo omezit přístup pouze na určité části naší Webstránky, nebo dokonce i na celou Webstránku, podle našeho uvážení. V této souvislosti je zakázáno obcházet nebo pokusit se obejít jakákoli omezení přístupu na naší Webstránce.

Materiály uvedené na těchto Webstránkách nepředstavují právní nebo jiné odborné rady. Před tím, než se spolehnete na informace uvedené na této Webstránce, poraďte se se svým profesionálním poradcem; ve smyslu uvedeného byste neměli jednat v souvislosti s využíváním této Webstránky bez předchozího ověření potřebných informací a získání právního a / nebo odborného poradenství.

2. Práva duševního vlastnictví

Uživatel Webstránky bere na vědomí, že Webstránka včetně, avšak nejen, produktů, grafických zobrazení, uživatelského rozhraní, obsahu textů, loga, designů, databází i některých částí zdrojových kódů, obsahují chráněné informace a materiály, jejichž vlastníkem nebo oprávněným uživatelem je vždy Společnost nebo třetí strana, která udělila Společnosti příslušná práva k používání a které jsou chráněny příslušnými právními předpisy upravujícími práva duševní vlastnictví a jinými právními předpisy, včetně, avšak nejen, předpisů autorského práva. Uživatel Webstránky se zavazuje, že bude používat takové chráněné informace nebo materiály výhradně pro účely užívání Webstránky. Uživatel Webstránky se zavazuje, že nebude žádným způsobem chráněné informace a materiály kopírovat, reprodukovat, upravovat, půjčovat, pronajímat, vypůjčovat, opětovně publikovat, prodávat, rozšiřovat, stahovat nebo vytvářet odvozená díla a nebude používat Webstránku jakýmkoli neoprávněným způsobem, včetně, avšak nejen, neoprávněného vstupu nebo přetěžování síťové kapacity. Pro jakékoliv použití chráněných informací a materiálů, kromě samotného užívání Webstránky v souladu s těmito Podmínkami užívání, je třeba získat předchozí písemný souhlas Společnosti.

UŽIVATEL TÉTO WEBSTRÁNKY NEZÍSKÁVÁ ŽÁDNÁ LICENČNÍ PRÁVA, JAKO ANI ŽÁDNÉ DALŠÍ PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ K TÉTO WEBSTRÁNCE ANI JEJÍ ČÁSTI.

3. Rizika spojená s používáním Webstránky a odpovědnost uživatele

Uživatel Webstránky souhlasí s tím, že Webstránku používá výhradně na vlastní riziko a že je plně zodpovědný za jakékoliv poškození počítačových systémů a / nebo jakoukoliv ztrátu dat, dokonce i když byla tato ztráta nebo škoda přiměřeně předvídatelná. Uživatel nesmí Webstránku zneužít vědomým zaváděním virů, trojských koní, červů, logických bomb nebo jiného materiálu, který je škodlivý a může přivodit technologickou a/nebo jakoukoliv jinou škodu. Uživatel se nesmí pokoušet získat neoprávněný přístup na Webstránku, na server, na kterém je Webstránka uložena, nebo na jakýkoliv server, počítač nebo databázi připojenou k této webové stránce. Uživatel nesmí napadnout Webstránku prostřednictvím útoku typu denial-of-service attack, distributed denial-of service attack nebo jakýmkoli jiným útokům ohrožujícím funkčnost, bezpečnost nebo ochranu Webstránky, dat či údajů, včetně údajů o uživatelích Webstránky. V souvislosti s jakýmkoli takovým útokem nenese Společnost odpovědnost za jakoukoliv ztrátu nebo škodu způsobenou uživatelem Webstránky, či jiným osobám, nakolik přijímá a provádí, při zachování odborné péče, všechna možná opatření (technické, organizační a právní), které mají zabránit těmto útokům resp. jejich negativním dopadům.

4. Odmítnutí odpovědnosti / Disclaimer

UŽIVATEL BERE NA VĚDOMÍ A SOUHLASÍ S TÍM, ŽE SPOLEČNOST NENESE JAKOUKOLIV ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI CHYBY NEBO OMEZENÍ VE VZTAHU K OBSAHU WEBSTRÁNKY. SPOLEČNOST SE TAKÉ VZDÁVÁ JAKÉKOLI ODPOVĚDNOSTI ZA JAKÉKOLIV PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ NEBO NÁSLEDNÉ ZTRÁTY NEBO ŠKODY, KTERÉ VZNIKNOU JAKÝMKOLI UŽIVATELŮM WEBSTRÁNKY V DŮSLEDKU JAKÉKOLI MÍRY DŮVĚRY VLOŽENÉ UŽIVATELŮ DO MATERIÁLŮ A INFORMACÍ ZVEŘEJNĚNÝCH NA WEBSTRÁNCE. V NEJVĚTŠÍ MÍŘE, KTERÁ JE PŘÍPUSTNÁ PODLE PLATNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ, SPOLEČNOST VYLUČUJE VEŠKEROU ODPOVĚDNOST VŮČI UŽIVATELI I OSTATNÍM SUBJEKTŮM VE VZTAHU K OBSAHU WEBSTRÁNKY, A TO PODLE JAKÉHOKOLI ZÁKONA, SMLOUVY, ZÁRUKY, ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU (I Z NEDBALOSTI), JAKOŽ I V PŘÍPADĚ PŘÍMÝCH, NEPŘÍMÝCH, NÁSLEDNÝCH, ZVLÁŠTNÍCH NEBO JAKÝCHKOLI JINÝCH ŠKOD, A TO I V PŘÍPADĚ, ŽE SPOLEČNOST BYLA UPOZORNĚNA, VĚDĚLA NEBO JÍ MĚLA BÝT ZNÁMA MOŽNOST VZNIKU TAKOVÝCH ŠKOD.

Pokud se výše uvedená prohlášení bude považováno za neplatné podle příslušných platných právních předpisů, uživatel Webstránky souhlasí s tím, že celková škoda, která (i) může prokazatelně vzniknout z jejich využívání nebo (ii) může vzniknout výhradně v důsledku chyb nebo opomenutí v jejich obsahu, bude plně uspokojena zaplacením pokuty, která nepřesáhne výši způsobené újmy. Uživatel Webstránky souhlasí s tím, že Společnost neodpovídá za žádné přímé, nepřímé, následné, zvláštní nebo jakékoliv jiné škody nebo ušlý zisk, přesahující výše uvedenou pokutu.

5. Závěrečná ustanovení

Společnost si vyhrazuje právo tyto podmínky užívání kdykoli revidovat, přičemž o účinnosti nových podmínek informuje uživatele na Webstránce. Některá ustanovení obsažená v těchto podmínkách užívání mohou být nahrazeny i ustanoveními nebo oznámeními zveřejněnými jinde na Webstránce.

Tyto podmínky užívání se řídí a vykládají v souladu se zákony Slovenské republiky bez ohledu na kolizní principy. Všechny spory nebo nároky z nich vyplývající budou vždy rozhodovat příslušné obecné slovenské soudy.

Facebook Twitter Google+ LinkedIn