Autorské právo a průmyslové vlastnictví

Autorské právo v podobě tvorby různých autorských děl a nastavení licenčních podmínek. Podávání uměleckých výkonů hudebníky či herci. Registrace a ochrana práv průmyslového vlastnictví, jako ochranná známka, design či patent. V Steiniger se snažíme o komplexní poskytování právních služeb pro naše klienty, ale vyhledávání jsme právě pro naši hlubokou znalost a zkušenosti v oblasti duševního vlastnictví.
steiniger-law-copyright-intellectual-property-trademark

Autorské právo je jednou z nejkomplikovanějších oblastí práva pokud jde o pochopení jednotlivých právních vztahů. Jiná práva má autor díla, jiné má umělec, který interpretuje dílo a jiná práva má například nahrávací společnost či kameraman nebo režisér audiovizuálního záznamu. Komplexnost a provázanost autorsko-právních vztahů vyžaduje poměrně hlubokou znalost této problematiky a právě proto je tu advokátní kancelář Steiniger, aby Vám pomohla pochopit tyto vztahy a hájit Vaše autorská práva. Ať už jde o tvorbu hudby, videa, vývoj softwaru / počítačového programu nebo databázi, rádi Vám pomůžeme nastavit vhodnou smlouvu o dílo nebo licenční smlouvu na používání Vašeho díla. Rovněž Vám rádi pomůžeme v případě, pokud někdo Vaše dílo zkopíroval, neoprávněně použil nebo dokonce parazitoval na Vaší pověsti či zaváděl spotřebitele napodobováním Vašeho produktu.

Licenční podmínky / Podmínky používání díla. Pokud vytváříte dílo, které plánujete rozšiřovat mezi lidi, bezplatně nebo za peníze, je důležité nastavit i podmínky používání, za nichž jej mohou lidé používat. Přece jen, je to Vaše dílo a chcete si ho chránit před kopírováním nebo neoprávněným zneužitím. Můžete použít některé s veřejně dostupných licenčních podmínek, jako například Creative Commons, nebo si nastavit vlastní podmínky. Vše většinou závisí na konkrétní povaze Vašeho díla a byznys modelu. Zvláštní službou je i situace, pokud potřebujete zkonzultovat licenční podmínky pro používání cizího díla pro Váš projekt. Neváhejte se na nás obrátit, i když jde o různé zahraniční právní kultury a anglo-americký copyright law.

Asistence při organizování eventů s umělci. Specifickou oblastí, se kterou máme v Steiniger bohaté zkušenosti, je pořádání různých druhů akcí / eventů s účastí domácích či zahraničních umělců. Vše začíná již prvotními smlouvami s pronajímatelem místa akce, dodavateli světlo-techniky, ozvučení či jinými dodavateli. Snad nejpodstatnější je však dohodnutí podmínek účasti umělce, forma vyplácení honoráře, hrazení nákladů a jejich zdanění, licenční podmínky k podanému uměleckému výkonu či analýza rizik při jeho případné neúčasti, to vše je nutné vyřešit, aby Váš event proběhl v pořádku. Nemluvě o marketingových aktivitách souvisejících se samotným eventem a umělcem. Abyste se vyvarovali komplikacím v podobě právních rizik, obraťte se v tomto směru na odborníky.

Průmyslové vlastnictví. Specifickou oblastí duševního vlastnictví jsou tzv. práva průmyslového vlastnictví, mezi které patří zejména ochranná známka, patent, užitný vzor či dizajn. Jejich specifikum je zejména v tom, že jde o registrované podoby ochrany Vašich práv a snaha o mezinárodní jednotnost při jejich ochraně, uznávání a vymáhání. Steiniger pro Vás velmi rád nastaví vhodnou strategii ochrany Vašich práv, pomůže identifikovat možnosti a předměty, které lze vhodnou formou chránit tak, abyste získali náskok před svou konkurencí nebo se od ní podstatným způsobem odlišili.

Registrace ochranné známky. Snad nejjednodušším, ale i nejpodstatnějším, způsobem jak se odlišit od konkurence je názvem, logem nebo jinou podobou Vaší prezentace. Proto by mělo být Vašim prvořadým krokem před zahájením podnikání registrace ochranné známky - slovní, obrazové, zvukové či multimediální. A nemusíte se spokojit pouze s odlišením se na lokálním trhu. Zaregistrovat si můžete ochrannou známku pro celou EU nebo i mezinárodní ochrannou známku. Naše advokátní kancelář Steiniger je v tomto směru velmi aktivní a registrujeme pro mnohé lokální i mezinárodní klienty ročně několik desítek ochranných známek, nejčastěji právě pro území celé EU. Rovněž pomáháme s monitorováním jejich porušování a tak přispíváme naším klientům k skutečné rozpoznatelnosti na trhu a k jejich jedinečnému postavení.

Registrace dizajnu. Mnoho podnikatelů a firem ani neví o možnosti registrovat si dizajn a o tom jak si ho chránit. Základní neznalost je už v tom, že lidé netuší, co všechno může být registrováno jako dizajn a jak ho využít. Dizajnem se rozumí vnější úprava výrobku nebo jeho části spočívající ve znacích, kterými jsou zejména linie, obrysy, barvy, tvar, struktura nebo materiál samého výrobku nebo jeho zdobení. Pokud je dizajn Vašeho výrobku nový a má zvláštní charakter, který na trhu není, je způsobilý ochrany, registrace a následného licencování. Na takové posouzení je samozřejmě vhodné obrátit se právě na Steiniger, abychom Vám s celým procesem registrace a ochrany dizajnu Vašeho výrobku pomohli.

Registrace patentu. Nejvyšší formou ochrany, jakou dnes známe je patent. Pokud disponujete jedinečným technickým řešením nějakého problému, který je světově unikátní a nový, máte vysokou pravděpodobnost, že získáte patent. Samotná registrace patentu je poměrně náročná, zdlouhavá a někdy i nákladná záležitost. Kromě samotného správného technického popisu patentu a patentových nároků, je důležité zvážit celkovou strategii registrace, jeho teritoriální využití a Vaše finanční možnosti. Určitě se proto vyplatí mít u sebe spolehlivého partnera a poradce jako je Steiniger, který Vás celým procesem registraci úspěšně provede.

S čím pomáháme nejčastěji v oblasti autorského práva:

 • Posuzování splnění definice autorského díla
 • Příprava jednoduchých ale také komplexních smluv o tvorbě autorského díla
 • Přípravy smlouvy o vývoji softwaru
 • Úprava práv k autorským dílům ve vztahu k interním zaměstnancům i externím dodavatelům
 • Asistence při uzavírání smlouvy s dodavatelem softwaru nebo vývojáři softwaru, aplikace či webové stránky
 • Asistence při hudební, divadelní nebo filmové tvorbě
 • Asistence při uzavírání smluv s umělci na koncerty, akce / eventy, reklamní kampaně nebo jiné aktivity
 • Příprava licenčních smluv
 • Nastavení licenčních podmínek k dílu nebo podmínek používání služby
 • Posuzování licenčních podmínek k cizím dílům nebo službám
 • Ochrana a obhajoba autorských práv
 • Posuzování daňových aspektů k autorské tvorbě
 • Analýza smluv o zamezení dvojího zdanění

S čím pomáháme nejčastěji v oblasti průmyslového vlastnictví:

 • Analýza možnosti ochrany a volba její správné formy
 • Poradenství při volbě strategie registrace
 • Hloubkové rešerše před registrací práv průmyslového vlastnictví
 • Registrace ochranné známky (české, slovenské, EU nebo mezinárodní)
 • Registrace dizajnu (českého, slovenského, evropského nebo mezinárodního)
 • Registrace patentu (českého, slovenského, evropského nebo mezinárodního)
 • Pravidelný monitoring porušování Vašich práv z průmyslového vlastnictví
 • Predžalobné výzvy k zastavení porušování Vašich práv
 • Zastupování u soudů při obhajobě Vašich práv z průmyslového vlastnictví
 • Komunikace s celními a policejními orgány
Facebook Twitter Google+ LinkedIn