Trestní právo

V současnosti se zpřísňují právní a regulační požadavky ve společnosti, zpřísňuje se ochrana právem chráněných zájmů jednotlivce a společnosti před protiprávním jednáním. Rizika odpovědnosti podle občanského, daňového práva nebo práva duševního vlastnictví mohou mít nepříznivé následky vyplývající z možného trestního řízení týkajícího se trestných sankcí pro společnost, trestních sankcí pro jednotlivce a poškození dobrého jména všech zúčastněných. Aby se taková rizika v největší možné míře eliminovali, je dobré mít zkušeného poradce, kterým Steiniger ze svými zkušenostmi rozhodně je.
steiniger-law-criminal-law

Trestní právo je nenahraditelným prostředkem ochrany ve společenských vztazích. Jeho roli ve společnosti nelze podceňovat jako v prevenci, tak i v represi. Trestní právo působí až v případě, že jsou společenské vztahy natolik vážné a trvale rozvráceno, že k jejich nápravě nestačí prostředky jiných mimo trestných právních odvětví. Trestní právo má i nenahraditelné místo při ochraně práv duševního vlastnictví. V případě subjektu, svažujícího dosáhnout zisku na úkor držitele práv, podle zkušeností Steiniger může být právě hrozba trestní sankce rozhodujícím aspektem, proč od rozhodnutí o zásahu do práv subjekt upustí. V trestním právu a řízení se plně projevuje moc státu a Steiniger Vám pomůže poznat Vaše práva a chránit Vaše zájmy, ať jste v jakémkoliv procesním postavení.

Trestné compliance - jeho cílem je odhalit rizikové faktory a minimalizovat pravděpodobnost, že dojde k trestně relevantním rizikům a především chránit společnost / firmu, manažeri a zaměstnance. Součástí trestného compliance je orientace se na dodržování trestního zákona a snaha předcházet trestné činnosti a porušení právních předpisů v souvislosti s Vaší firmou a podnikáním. Proto je vhodné, aby Vaše společnost měla vypracované vhodné a správné interní předpisy a programy předcházení porušení právních předpisů, které jsou vytvořeny v souladu se skutečnými aktivitami společnosti a riziky, které z nich vyplývají.

S čím pomáháme nejčastěji:

  • Zastupování poškozeného v trestním řízení
  • Uplatňování nároků poškozeného v trestním řízení
  • Hájení obviněného ve všech stádiích trestního řízení
  • Právní audit v rámci trestního compliance - trestní odpovědnost právnických osob
  • Vypracování programů v rámci trestního compliance - implementace preventivních opatření
  • Ochrana práv duševního vlastnictví, zejména při kopírování a rozšiřování padělků či napodobenin
Facebook Twitter Google+ LinkedIn